Algemene voorwaarden

Introtext algemene voorwaarden

Definities

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

 • Lenig en Vlug Nijlen: Lenig en Vlug Nijlen is een vzw met als hoofdzetel-adres Bevelsesteenweg 31 2560 Nijlen.
 • Lesgever: meerderjarige (+16j) persoon die die de ontvangst en de les verzorgt in naam van Lenig en Vlug Nijlen
 • Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon (m/v) welke deelneemt aan activiteiten bij Lenig en Vlug Nijlen, en op wiens naam het lidmaatschap is geregistreerd
 • Groep: De discipline zoals aangegeven op onze lessenrooster. Beschikbaar op www.lenigenvlug.be.
 • Seizoen: een seizoen begint op 1 september en eindigt op 30 juni van het volgend kalenderjaar.
 • Les: wederkerende wekelijkse sportactiviteit onder leiding van een lesgever van Lenig & Vlug nijlen

Artikel 1.   Inschrijven

Inschrijven gebeurt bij voorkeur via het onlinesysteem aangeboden door de Gymfed. Een link is beschikbaar via onze website www.lenigenvlug.be. Indien dit niet mogelijk is zal er via de lesgever een inschrijvingsformulier worden aangeboden. Inschrijven gebeurt zo snel mogelijk na de start en deelname van de lessen.

Men kan gebruik maken van 2 proeflessen vooraleer men zich inschrijft.

Een inschrijving is pas compleet als het verschuldigde bedrag (Lidgeld + Lesgeld(en)) is overgemaakt aan de club, per overschrijving op rekeningnummer BE10-5230-8084-2404. Dit dient te gebeuren ten laatste 15 dagen na het online inschrijven of na het indienen van het inschrijvingsformulier aan uw lesgever. Na de overschrijving gaan er nog enkele werkdagen over vooraleer de inschrijving definitief is geregistreerd.

Artikel 2.   Lidgeld

Het lidgeld is een vast bedrag voor iedereen die lid wil worden van Lenig en Vlug Nijlen.

Men kan geen lessen volgen of zich voor lessen inschrijven zonder lid te zijn van Lenig en Vlug Nijlen.

Het lidgeld is geldig van moment van inschrijven en tot einde huidig seizoen.

Het bedrag wordt bepaald aan het begin van elk nieuw seizoen en zal kenbaar gemaakt worden via de website en infobrochure.

Artikel 3.   Lesgeld

Het lesgeld is een bedrag dat moet betaald worden om de lessen van een bepaalde groep  een gans seizoen te volgen. Indien les gevolgd wordt bij verschillende  groepen, dient men  cumulatief het lesgeld van de verschillende groepen te betalen.

Het lesgeld is geldig van moment van inschrijven en tot einde huidig seizoen. Het bedrag is éénmalig te betalen, en geldt voor 3, 2 of 1 trimester, afhankelijk van het tijdstip van inschrijving. De bedragen worden bepaald aan het begin van elk nieuw seizoen en zullen kenbaar gemaakt worden via de website en infobrochure.

Artikel 4.   Beëindigen Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd op het einde van het seizoen. Men kan het lidmaatschap niet vroeger beëindigen, tenzij voldaan is aan de voorwaarden van artikel 6.

Artikel 5.   Terugbetalingen

Er kan geen beroep worden gedaan op terugbetalingen om eendere welke reden dan ook, tenzij voldaan is aan Artikel 6.

Wat betreft het lidgeld wordt er geen terugbetaling voorzien. Enkel in uitzonderlijke situaties die geval per geval bekeken zullen worden door het bestuur van Lenig en Vlug Nijlen, zal men maximum 50% van het lidgeld kunnen terugvorderen. Het lesgeld zal ook slechts gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd en zal recht evenredig zijn met de nog resterende looptijd.

Artikel 6. Ziekte, zwangerschap, overlijden of blessureleed.

 1. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 10 weken wegens ziekte of een blessure niet in staat bent deel te nemen aan de lessen van Lenig en Vlug Nijlen, kan kan u mits een bewijs van uw huisarts (of medische zorgverstrekker) een deel van het lesgeld recupereren.
 2. Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang doorsporten. Wenst u toch uw deelname aan de lessen van Lenig en Vlug Nijlen te beëindigen, dan kan u een deel van het lesgeld recupereren, evenredig aan het aantal gemiste lessen. Enkel met bewijs van uw huisarts.
 3. Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen, op voorwaarde dat Lenig en Vlug Nijlen van dit feit op de hoogte wordt gesteld. In dit geval is het bedrag dat kan worden teruggevorderd voor het lesgeld recht evenredig aan de nog resterende looptijd. Ook het lidgeld kan aan dezelfde rata worden teruggevorderd, maar met een maximum van 50%.
 4. Terugbetaling van lidgeld en lesgelden voor andere redenen dan bovenstaande is niet mogelijk.

Artikel 7.   Jaarrooster

De lessen volgen het schooljaar. Tijdens de schoolvakanties worden er in principe geen lessen aangeboden tenzij anders overlegd met de lesgever. Uitzonderlijk kan het zijn dat er door ziekte of andere omstandigheden er geen lesgever beschikbaar is. We zullen volgens best effort dan zorgen voor een vervanglesgever of een vervangles aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de les. In voornoemd geval is het niet mogelijk om een (financiële) vergoeding te eisen.

Lenig en Vlug Nijlen behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s e.d. te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht

Artikel 8.   Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen lessen en/of activiteiten die deel uitmaken van Lenig en Vlug Nijlen, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Zowel Lenig en Vlug Nijlen, als de lesgever aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer zal Lenig en Vlug Nijlen vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 • Lenig en Vlug Nijlen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Indien Lenig en Vlug Nijlen om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Lenig en Vlug Nijlen wordt uitbetaald.
 • Wanneer een lid van Lenig en Vlug Nijlen eigendommen of materialen van Lenig en Vlug Nijlen met opzet beschadigt of stuk maakt maakt, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daaruit voortvloeien.